בת אבות בן 325 יחידות דיור בצפון גני תקוה. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)