איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)