שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 475 מתאריך 30-01-2005