שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1196 מתאריך 25-11-2010