שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 345 מתאריך 30-09-2003