א.תעשיה צפון,שינוי בחלוקת שטחי הבניה המותרים מבלי לשנות את ס"כ השטח המותר לבני הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)