הקמת בית כנסת. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)