שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 310 מתאריך 29-06-2003