שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 215 מתאריך 25-06-2002