שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1297 מתאריך 09-10-2011