גאולים, מישלב (ליד תנובות). הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)