גז/4/102א הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)