ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית מס' 2005010 מתאריך 12-09-2005