מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים מס' 301 מתאריך 13-06-2006