שינוי יעוד מאזור נחלה חקלאית לאזור מגרש מגורים. הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)