איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)