הוספת קומת מרתף, שינוי קווי בנין. הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)