קביעת הוראות בינוי לכניסה דרך מרפסת + קביעת הוראותבדבר חישוב שטח מקורה שבכניסה הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)