איחוד חלקות (104-106) וחלוקתן מחדש,קביעת שטח באזור מגורים ב ושצ"פ תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)