שנוי יעוד חלק ממגרש מגורים לבעל מקצוע למגורים באיזור חקלאי מיוחד. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)