קביעת אזור לתעשיה ע"י שינוי יעוד הקרקע, משטח מבני משק לאזור תעשיה. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)