ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית מס' 2006002 מתאריך 06-02-2006