שינוי יעוד מאזור נחלה חקלאית לאזור מגרש מגורים. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)