הקטנת שטח נחלות והוספת נחלות תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)