תכנית מס' ממ/825 תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)