גאולים, מישלב (ליד תנובות). תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)