שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 717 מתאריך 30-01-2007