שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1045 מתאריך 30-06-2009