שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1169 מתאריך 02-08-2010