תוכנית גז/ מק/ 566/ 1 הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)