שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 270 מתאריך 29-01-2003