מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים מס' 365 מתאריך 17-06-2008