תוכנית בב/ 683 תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)