שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1092 מתאריך 02-12-2009