שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 703 מתאריך 31-12-2006