שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 816 מתאריך 31-10-2007