ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' מס' 2012015 מתאריך 17-10-2012