שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1191 מתאריך 30-11-2010