מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית מס' 2008001 מתאריך 22-06-2008