ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית מס' 2011001 מתאריך 17-01-2011