תכנית מס' מתא/9 תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)