שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1073 מתאריך 30-09-2009