מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים מס' 2012038 מתאריך 11-10-2012