שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 557 מתאריך 26-09-2005