שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1228 מתאריך 30-03-2011