שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 355 מתאריך 30-10-2003