שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1038 מתאריך 01-06-2009