מגרש למסחר ומשרדים/ תעשיית עתירת ידע תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)