תוכנית בב/ 683 הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)