מאגר אליפז ב' תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)